Bez ZCGO-a nema  cjelovitog rješenja za zagrebački otpad
Bez ZCGO-a nema cjelovitog rješenja za zagrebački otpad
  01.07.2019  |  11:30
Vrijeme čitanja: 9 min
Jedna od prioritetnih mjera Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. je brži razvitak održivog kružnog gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. O provedbi te interventne mjere razgovarali smo s Igorom Zgombom, direktorom Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (ZCGO)

Tijekom posljednje godine evidentno se i u Zagrebu sustavno povećava odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Sukladno Direktivi EU i preporukama Žurnog izvješća Europske komisije Čistoća Zagreb prvenstveno razvija sustav „od vrata do vrata“. Nakon što je uveden takav sustav odvojenog prikupljanja otpadne plastike, metalne ambalaže i otpadnog papira upravo se postavljaju posude za odvojeno prikupljanje biootpada. Međutim, takvim vrlo pozitivnim pomacima ubrzo se pokazalo da je ključna karika izgradnja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO). Jesu li građani Zagreba svjesni kolika je važnost ŽCGO?

Slijedeći zakonom propisane obaveze, Grad Zagreb razvija infrastrukturu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada što se iz godine u godinu očituje povećanjem odvojeno prikupljenih količina koje se mogu reciklirati i oporabiti. Osim izgradnje zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, građanima je sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu, omogućeno odvajanje otpada na kućnom pragu i njegov besplatan odvoz. Kada navedeni sustav zaživi na razini cijeloga Grada, vrlo brzo ćemo doći u situaciju da zadovoljimo ciljeve odvojenog prikupljanja. Pri tome sustav treba dalje nadograđivati po pitanju obrade ostatnog dijela miješanog komunalnog otpada. U tom je smislu od presudne važnosti izgradnja Centra za gospodarenje otpadom kao i sortirnice odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada.

Smatram kako je vrlo važno da građani shvate cjelovitost i kompleksnost sustava gospodarenja otpadom te dobiju cijelu sliku sustava kakav on zaista treba biti. Inzistiranje samo na odvojenom prikupljanju korisnih sastavnica komunalnog otpada bez izgradnje ZCGO-a, je pogrešan pristup kojim nećemo riješiti problem na cjelovit način. Smatram kako u ovom trenutku dio građana možda nije u potpunosti svjestan kolika je važnost Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom u smislu zadovoljavanja svih ciljeva koje kao Grad odnosno država imamo prema EU. Stoga smo pokrenuli niz aktivnosti te planiramo daljnje izobrazne, edukativne i promidžbene kampanje kako bismo građane informirali o svim aspektima sustava i aktivnostima na njegovoj realizaciji i educirali ih o pravilnom postupanju s otpadom. Na taj način će se uvidjeti važnost samog ZCGO-a u kontekstu potrebne cjelovitosti i održivosti sustava gospodarenja otpadom Grada Zagreba.

Od odlučujućeg značaja je i činjenica da ŽCGO treba poslužiti za smanjenje odlaganja i razvoj kružnog gospodarenja ne samo u gradu Zagrebu, već i u RH. Možete li sažeto prikazati plan pripremnih aktivnosti za projektiranje i izgradnju Zagrebačkog centra gospodarenja otpadom?

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom je ključna aktivnost kako bi se što manje otpada odlagalo, a što više koristilo kao sirovina u gospodarstvu. Stoga su u ovom trenutku naši napori usmjereni na odabir stručne projektantske kuće koja će projektirati ZCGO. Želim istaknuti kako paralelno s Centrom za gospodarenje otpadom u kojem će se obrađivati ostatni dio komunalnog otpada radimo i na pripremi dokumentacije za izgradnju Postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada te Postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Izgradnja ovih postrojenja proizlazi kao obaveza Grada Zagreba temeljem propisane interventne mjere iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske. Najdalje smo otišli u pripremi za Centar za gospodarenje otpadom, čiji je projekt procijenjen na 30 mil. kn. U srpnju prošle godine potpisali smo Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava u iznosu od 85% procijenjene vrijednosti projekta. Krajem prošle godine izradili smo projektne zadatke i dokumentaciju o nabavi te proveli postupak javne nabave. Također smo obavili evaluaciju pristiglih ponuda te očekujemo Odluku o izboru projektantske kuće za projektiranje ZCGO-a do sredine svibnja ove godine.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za ZCGO je izuzetno velika i složena obveza. U kojoj je fazi i koji je planirani rok izrade te dokumentacije?

Već sam napomenuo kako je Centar za gospodarenje otpadom kompleksna i složena građevina koja uključuje izgradnju različitih tehničko-tehnoloških cjelina u funkciji obrade otpada. Izgradnja tako složene građevine zahtjeva određenu proceduru ishođenja potrebnih dozvola od nadležnih ministarstava i ostalih javno-pravnih tijela. Projekt uključuje izradu studije izvodljivosti, izradu studije utjecaja na okoliš, idejnog rješenja, idejnog projekta te aplikaciju za sufinanciranje projekta iz EU fondova. Projekt također uključuje i izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata za pretovarne stanice.

Konačno tehnološko rješenje ZCGO-a proizaći će iz analize više varijantnih rješenja koja će se vrednovati u Studiji izvedljivosti. Takvo rješenje, prihvatljivo s ekološkog i ekonomskog stajališta zahtjeva daljnju proceduru usvajanja u sklopu postupka procjene utjecaja na okoliš. Tek potom slijedi izrada projektne dokumentacije i aplikacije za prijavu projekta na EU sufinanciranje. Kod pretovarnih stanica procedura je slična. Po izradi Elaborata zaštite okoliša na koje će Ministarstvo zaštite okoliša dati odgovarajuća Rješenja, pristup će se projektiranju te ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola. Predviđeno je da ukupna procedura usvajanja dokumentacije, ishođenja rješenja i dozvola za ZCGO traje 34 mjeseca.

Zagreb je u RH prvi izgradio uređeno odlagalište otpada Prudinec, ali usklađeno odlaganje zahtijeva i zabranu odlaganja neobrađenog kao i neoporabljenog otpada. Tijekom dugotrajne pripreme za gradnju ZCGO planira li se u Zagrebu pokrenuti realizacija brže provedivih projekata sortiranja, kompostiranja, anaerobne digestije ili termičke oporabe?

Interventna mjera iz nacionalnog Plana gospodarenja otpadom kao i Odluka Vlade RH o implementaciji Plana gospodarenja RH za razdoblje 2017.-2022., nalaže da se nabavi potrebna oprema u cilju sortiranja odvojeno prikupljenog komunalnog otpada odnosno obradu odvojeno prikupljenog biootpada. Već dulje vrijeme radimo na pronalasku adekvatne lokacije za izgradnju sortirnice odvojeno prikupljenog otpada dok je za Postrojenje za obradu biootpada, interes o zajedničkom ulaganju iskazao Grad Novska. Slijedom navedenog, Skupština Grada Zagreba i Gradsko vijeće Grada Novske su usvojile Sporazum o suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada, što je preduvjet za izradu potrebne studijsko-projektne dokumentacije. Za izradu Studijsko-projektne dokumentacije pripremili smo Projektni zadatak i Dokumentacije o nabavi za izbor izrađivača.

Također smo pripremili natječajnu dokumentaciju za projektiranje sortirnice otpada koje će se izgraditi na području Grada Zagreba. Očekujemo kako ćemo u vrlo kratkom vremenu obje natječajne dokumentacije pustiti u postupak javne nabave te kroz nekoliko mjeseci imati odabranog projektanta i potpisane Ugovore za projektiranje.

Zagreb je 2018. godine obnovio praksu analize morfoloških karakteristika komunalnog otpada. To je vrlo važno za stručno praćenje sustava gospodarenja otpadom, a isto zahtijeva i Europska komisija. Na taj će se način moći točno evidentirati učinci mjera novih projekata odvojenog sakupljanja pokrenutih u 2018. i nastavno u 2019. godini. Između ostalog, analiza je pokazala da je u odvojeno prikupljenoj plastici čak 30 posto nečistoća. Također se pokazalo da je najveći maseni udio kuhinjskog otpada (31,1%), te uz vrtni otpad (6,7%), biootpad sudjeluje ukupno sa čak 37,8%. Mislite li nastaviti s takvim analizama i jesu li ti podaci dovoljno prezentirani u javnosti?

Određivanje morfološkog sastava otpada kao i njegovih fizikalno-kemijskih svojstava i biorazgradivosti su temeljne ulazne vrijednosti za projektiranje obrade ostatnog miješanog komunalnog otpada u ZCGO-u. Sukladno Metodologiji za određivanje sastava otpada, proveli smo 2018. godine terenska istraživanja po svim gradskim četvrtima koja su obuhvatila sva četiri godišnja doba kako bismo dobili što reprezentativniji uzorak i što realnije rezultate. Podaci upućuju na znatan sadržaj kuhinjskog i biootpada u ukupnoj količini miješanog komunalnog otpada koji iznosi preko 37%. Što se tiče čistoće odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, za sada nemamo konkretne podatke, ali je u tijeku projekt određivanja čistoće odvojeno prikupljenog papira, plastike i stakla, te će rezultati biti poznati u slijedećih 1-2 mjeseca. Projekt se provodi za potrebe projektiranja sortirnice otpada te će poslužiti za optimizaciju tehnološkog rješenja sortiranja otpada. Planiramo nastaviti s praksom određivanja sastava i svojstava miješanog komunalnog otpada jer je sastav osnovni pokazatelj uspješnosti sustava odvojenog prikupljanja otpada, a može nam poslužiti i za naknadno tehnološko optimiranje procesa obrade. Postojeći podaci o sastavu otpada nisu dovoljno prezentirani javnosti iz razloga što je njihova prvenstvena svrha izrada projektnih zadataka. Kroz provođenje planiranih izobrazno-informativnih i promidžbenih aktivnosti s njima ćemo upoznati i širu javnost.

Zašto je CGO važna karika Cjelovitog kružnog sustava gospodarenja otpadom grada Zagreba i Zagrebačke županije?

Grad Zagreb i Zagrebačka županija planiraju zajednički centar za gospodarenje otpadom jer se radi o prirodnoj aglomeraciji koju je zaista potrebno sagledati kao cjelinu što će u konačnici pridonijeti boljoj efikasnosti i ekonomičnosti rada tako ustrojenog sustava. Zbog stanja na tržištu, domaćem i svjetskom, u gospodarstvu se zahtijeva plasman sirovina koje imaju visok stupanj čistoće te optimirana svojstva bilo za materijalnu bilo za energetsku oporabu. Zbog nedostataka sustava sortiranja i obrade otpada, danas smo u situaciji da se odvojeno prikupljeni komunalni otpad kao što su plastika, biootpad, glomazni otpad i sl. predaje oporabiteljima uz nadoplatu, što predstavlja dodatno financijsko opterećenje, a znatan dio otpada se još uvijek odlaže na odlagalište Jakuševac. Takva situacija ukazuje kolika je važnost ZCGO-a koji treba omogućiti obradu ostatnog otpada i dobivanje dodatnih sirovina za oporabu i recikliranje.

CGO sasvim sigurno smanjuje odlaganje, ali neka iskustva iz RH vezana uz CGO s MBO i bioreaktorskim odlagalištem izazivaju velike prijepore. Hoće li i projekt ZCGO imati tehniku MBO s bioreaktorskim odlagalištem?

CGO je ključna građevina za smanjenje odlaganja otpada i kao takva neophodna u postizanju ciljeva koje imamo u sektoru gospodarenja otpadom. Prijepori oko postrojenja mehaničko-biološke obrade otpada s biorekatorskim odlagalištem su prisutni već duže vrijeme. Bioreaktorsko odlagalište podrazumijeva veći udio biorazgradive komponente u odloženom otpadu koja se uz dodatak vode ciljano aktivira sa svrhom proizvodnje bioplina. Formiranje biooreaktoroskog odlagališta također može biti problematično glede zadovoljavanja kriterija po kojem se na odlagalište otpada po važećem Zakonu o održivom gospodarenju otpadom može odložiti maksimalno 35% biorazgradivog otpada od ukupne količine iz referentne 1997. godine. Naša orijentacija u Zagrebu je odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada uključujući i biootpad te njegova oporaba u vidu proizvodnje bioplina ili kvalitetnog komposta što će ovisiti o odabranoj tehnologiji. Zbog toga bi u ostatnom dijelu otpada trebalo doći do značajnog smanjenja udjela biootpada. Zbog smanjenja udjela biootpada bit će smanjen i potencijal nastanka bioplina, posebice za njegovo isplativo iskorištavanje kroz korištenje tehnologije bioreaktorskog odlagališta. U procesu projektiranja, vodit ćemo računa da se za sve segmente ZCGO-a predvide najbolje raspoložive tehnike sukladno EU standardima.

Zagreb neprijeporno za gospodarenje miješanim komunalnim treba CGO. Hoće li projekt ZCGO uz obradu uključiti i bioplinsko postrojenje i proizvodnju goriva iz otpada ili…?

U sklopu izrade studijsko-projektne dokumentacije izradit će se Studija izvedivosti koja će vrednovati više mogućih varijantnih rješenja. Rješenje koje bude prihvatljivo sa stajališta zaštite okoliša i koje će omogućiti postizanje zacrtanih ciljeva glede smanjenja otpada za odlaganje, odnosno korištenje što više otpada kao sirovina za procese reciklaže i oporabe, bit će prihvaćeno kao konačno.

Jesu li građani Zagreba dovoljno educirani ili sustavno krivo informirani o potrebi gradnje ZCGO?

Odgovor na ovo pitanje je da i ne. Građani su djelomično krivo informirani o potrebi gradnje CGO-a. Svjedoci smo negativnog stava dijela javnosti u pokušaju realizacije bilo koje građevine u funkciji gospodarenja otpadom. Pri tome se pojedinici ili grupe uglavnom koriste informacijama koje u najmanju ruku nisu relevantne ili su nerealne, posebice kad je u pitanju utjecaj takvih građevina na ljude i okoliš. U takvim se raspravama u pravilu zanemaruje stav struke i zagovaraju rješenja koja možda jesu primjenjiva za manja naselja i sredine, ali nikako za grad Zagreb. Zbog toga je nužno promidžbom i edukacijom raditi na osvješćivanju građana tim više što grad Zagreb proizvodi više od 20% od ukupne količine komunalnog otpada koji nastaje u Hrvatskoj. Upravo je to specifičnost koja zahtjeva izgradnju ne samo ZCGO-a već i ostalih građevina kao što su sortirnica ili Postrojenje za obradu biootpada. Pri tome naglašavam kako bez ZCGO-a nema cjelovitog rješenja za zagrebački otpad, a bez rješavanja pitanja otpada grada Zagreba, bit će znatno teže zadovoljiti i obveze koje kao država imamo prema EU.

Može li ZCGO ne samo smanjiti odlaganje već i povećati recikliranje komunalnog otpada?

Smatram da ZCGO treba biti fleksibilan u pogledu mogućnosti dobivanja sirovina iz otpada koje se mogu plasirati na tržište ovisno o njegovim potrebama. Navedeno znači da bi se odlagao samo neiskoristivi i prethodno obrađeni dio ostatnog miješanog komunalnog otpada na odlagalište koje se također planira izgraditi u sklopu ZCGO-a.

Kako i koliko dugo planirate provoditi edukativne i komunikativne akcije promocije projekta ZCGO?

Edukativno izobrazno-informativne aktivnosti i komunikacijske kampanje već provodimo i planiramo ih raditi cijelo vrijeme tijekom izrade studijsko-projektne dokumentacije ZCGO-a. Osim na CGO, naše kampanje su usmjerene i na sprječavanje nastanka otpada kao i na odvojeno prikupljanje otpada.

Početkom kolovoza 2017., Grad Zagreb, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. i Zagrebački holding d.o.o. pokrenuli su projekt kućnog kompostiranja usmjeren na smanjenje ukupne količine otpada koja završava na odlagalištima. U provedbi projekta ZCGO je na više od 115.000 adresa obiteljskih kuća na području Grada Zagreba poslao prijavne obrasce. Prijavilo se preko 17.000 građana. U travnju 2018. pokrenut je Ponovljeni Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u projektu kućnog kompostiranja. Na ponovljeni Javni poziv prijavilo se 700 građana, tako da je do danas podijeljeno 18.050 kompostera.

U studenom 2018. pokrenut je postupak javne nabave posuda za odvojeno prikupljanje otpada u obliku životinja, namijenjenih gradskim vrtićima. Posude za selektivno prikupljanje otpada u obliku životnija (dupin-papir, žaba-staklo, medo-biootpad) namijenjene su edukaciji djece o potrebi prevencije nastanka otpada. Grad Zagreb će kroz ovaj program omogućiti svim vrtićima grada edukaciju razvrstavanje i odvojeno sakupljanje iskoristivih komponenti otpada. Ukupno će biti podijeljeno 225 setova. Takve i slične aktivnosti nastavit će se i u buduće.

Je li javnost dovoljno uključena u projekt ZCGO?

Javnost je u odgovarajućoj mjeri uključena u sve aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom. Sukladno zakonskoj obavezi Grad Zagreb za prostorne, planske i strateške dokumente provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koja ima mogućnost davanja primjedbi i prijedloga koji se potom uzimaju u razmatranje. Što se tiče projekta i dokumenata za ZCGO, ista će praksa biti nastavljena i dalje uz provođenje edukativno-informativnih aktivnosti i promidžbenih kampanja, kako bi se građanima približio cijeli projekt na jasan i transparentan način. Tijekom izrade studijsko-projektne dokumentacije bit ćemo na raspolaganju svim zainteresiranim stranama u pogledu davanja svih potrebnih informacija o projektu.

Jesu li dugi vremenski uvjeti provedbe ili nedostatak financijskih sredstava glavni problem projekta ZCGO?

U proteklih godinu i pol dana, Zagrebački centar za gospodarenje otpadom je napravio sve potrebne radnje i aktivnosti kako bi se počelo konkretno raditi na realizaciji ZCGO-a. Prije svega osigurana su EU sredstva za studijsko-projektnu dokumentaciju te proveden postupak javne nabave za izbor projektanta. Vremenski tijekom provedbe projekta je takav da se moraju zadovoljiti sve procedure. Zadovoljavanjem ovih procedura te ishođenjem potrebnih dozvola, smatram kako financijska sredstva neće biti problem za realizaciju ZCGO-a, tim više što ista planiramo povući iz EU fondova.

Foto: Arhiva ZCGO

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
Čitajte više
Tehnoeko
Ekologija
Ekologija stručno Električni automobili – Jesu li stvarno prijateljski za prijateljski za okoliš?

Nalazimo li se pred erom električnih automobila? Mediji euforično najavljuju da će do 2025. godine prometovati samo električna cestovna...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom STRUČNO Gospodarenje glomaznim otpadom

Glomazni odnosno kućni otpad je komunalni otpad koji se ne može (prvenstveno zbog dimenzija) prikupljati zajedno s ostalim miješanim...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom recikliranje Istraživanje: Recikliramo više kad znamo da tako nastaje novi proizvod

Poticanje ljudi da razmisle o mogućnosti transformacije otpada u novi proizvod ključ je za povećanje stope recikliranja

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom gospodarenje otpadom Virovitica dobila igralište s podlogom od recikliranih tenisica

Investitor je virovitička tvrtka za gospodarenje otpadom Flora VTC, a izvođač radova bila je tvrtka ZZ Concept iz Zagreba

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom recikliranje plastike Pennon Grupa gradi najveću tvornicu za recikliranje plastike u Velikoj Britaniji

Tvornicu za recikliranje plastike vrijednu 65 milijuna funti pogonit će 252 milijuna funti vrijedno postrojenje za proizvodnju energije iz...

Tehnoeko
Gospodarenje otpadom
Gospodarenje otpadom recikliranje Otvoreno reciklažno dvorište Općine Matulji u Jurdanima

Projekt je vrijedan 5,21 milijun eura, a sufinanciran je sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije s 85 posto bespovratnih sredstava

Tehnoeko
Novosti
Novosti KRUŽNA EKONOMIJA Tvornica za proizvodnju održivog zrakoplovnog goriva

KLM je prva kompanija na svijetu koja ulaže u postrojenje za proizvodnju održivog zrakoplovnog goriva – jedino takve vrste u svijetu

Tehnoeko
Ekologija
Ekologija akcija Hrvatski i slovenski ronioci čistili podmorje Savudrijske vale

U akciji je sudjelovala i IV. Međunarodna dječja ronilačka eko patrola. Osim što su pomagala u čišćenju mora, djeca su učila o...